top of page

נעה יקותיאלי, גלריה עינגע | עד 1.1.22

בחיתוכים מורכבים ומרהיבים על בריסטול שחור יוצרת נועה חיבורים בין המציאות הפוליטית המקומית וטבע מתפרץ ומשתרג. העבודות בנויות כחלונות הצצה חד מימדיים, שלמרות המבנה הפרספקטיבי שלהם מבטלים את החוץ והפנים. במרכז החלונות הרס ברחובות עזה אחרי ההפצצות. בכנפי החלונות, הטבע מתפרץ ומנסה להסתנן למרכז. ההרס והפריחה מתמזגים ומשלימים זה את זה במעשה תחרה יפיפה.


נעה יקותיאלי, גלריה עינגע
נעה יקותיאליbottom of page